Thiết kế logo CHỨNG KHOÁN BẢO MINH

thiết kế logothiet-ke-logo-chung-khoan-bao-minh-anh-1thiet-ke-logo-chung-khoan-bao-minh-anh-2thiet-ke-logo-chung-khoan-bao-minh-anh-3thiet-ke-logo-chung-khoan-bao-minh-anh-4thiet-ke-logo-chung-khoan-bao-minh-anh-5thiet-ke-logo-chung-khoan-bao-minh-anh-6thiet-ke-logo-chung-khoan-bao-minh-anh-7thiet-ke-logo-chung-khoan-bao-minh-anh-8thiet-ke-logo-chung-khoan-bao-minh-anh-9thiet-ke-logo-chung-khoan-bao-minh-anh-10thiet-ke-logo-chung-khoan-bao-minh-anh-11

  • thiet-ke-logo-chung-khoan-bao-minh-anh-12
  • Share Project :

    THIẾT KẾ LOGO CHỨNG KHOÁN BẢO MINH

    Công ty Cổ phần chứng khoán Bảo Minh (BMSC), thành lập năm 2008 với chặng đường gần 10 năm hoạt động trên thị trường chứng khoán Việt Nam. BMSC đã và đang tạo lập uy tín và vị thế của mình. Logo cũ đã không còn phù hợp với hình ảnh mà BMSC đang xây dựng, BMSC cần một logo đem lại sự ấn tượng về một thương hiệu tài chính, tạo dựng sự tin tưởng và truyền tải thông điệp: TOÀN TÂM TOÀN THẮNG.

    Hotline: 0981233139

    Download Profile